MSB-undersökning: Brandskydd i behovsprövade boenden

MSB-undersökning: Brandskydd i  behovsprövade boenden

MSB har i svaret på ett regeringsuppdrag, Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer, påvisat ett behov av föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I syfte att få en uppfattning om konsekvenserna av sådana föreskrifter har en undersökning avseende nivån på brandskyddet i sådana boenden genomförts. 75 slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor.

Resultat

Resultatet av undersökningen visar att i storleksordningen 10-15 % av vård- och omsorgsboenden enligt SOL och 5 % av boenden enligt LSS bedöms ha en nivå på brandskyddet som ligger under det som är rimligt enligt MSB.

Dörrstängare saknas, utrymningsvägar utgörs helt eller delvis av trappor eller fönster och att endast enklare brandvarningssystem finns.

Läs mer om undersökningen