Fastighetsägarna Stockholm tar avstånd från memot ”Brandskydd i praktiken”

Södertörns Brandförsvarsförbund har i en promemoria föreslagit lokala brandskyddsregler som avviker från gällande lagstiftning. Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar vill ha egna lokala byggregler. Det tar Sara Haasmark, expert förvaltningsutveckling, kraftfullt tar avstånd ifrån. Man har till exempel föreslagit att byggherren eller fastighetsägaren skall lösa brandskyddet på annat sätt än vad som anges i Boverkets byggregler (BBR). […]