Brandskydd.tv: Brandforsks projekt ”Anlagd Brand” sammanfattas

Anlagd brand - Foto: Brandforsk.se

Anlagd brand – Foto: Brandforsk.se

Brandforsk har sammanställt sitt projekt Anlagd Brand och Brandskydd.tv sammanfattar några punkter. Syftet med projektet var att få fram vad som ligger bakom anlagda bränder och hur de kan förhindras. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen.

Citat från  Brandforsk rapport:

 • Antalet anlagda bränder i skolbyggnader har ökat sedan slutet av 1990-talet med en topp 2008 då det inträffade nästan 600 bränder i skolor och förskolor enligt MSB.
 • De totala kost­ naderna för skolbränder uppskattas till 300–500 miljoner årligen.
 • De sex största egendomsskadorna på skolor under 2009 uppgick tillsammans till mer än 500 miljoner kronor bara i de kostnader försäkringsbolagen hade.
 • En form är bränder med vandalisering som motiv som genomförs av unga pojkar i grupp under 15 år.
 • Ett motiv till att anlägga brand är att förhindra skolverksamhet tex för att slippa läxförhör. Dessa bränder anläggs på dagtid av både ickor och pojkar på toaletter eller i skåp.
 • Vissa bränder anläggs av unga med psykiska problem. Denna grupp består av ungdomar av båda könen, oftast äldre än 18 år.
 • Slutligen kan skolbränder uppstå som en bieffekt, exempelvis när avsikten är att värma sig, skrämma andra med smällare eller vid lek med fyrverkeripjäser. Här är det ofta pojkar mellan 15 och 18 år som ligger bakom.

Hur kan anlagda bränder minskas?

 • Det går att förebygga anlagd brand i skolan genom att utbilda barn och ungdomar i brandkunskap och vilka konsekvenser en brand kan få.
 • Lärare som känner eleverna har förutsättningar att arbeta med värderingsfrågor.
 • Främst har utbildningsinsatser potential att motverka lek med eld som beror på elevers okunskap, och att mobilisera lärare att uppmärksamma problematiken.
 • Förbättring av samarbets­ klimatet och sociala relationer i skolmiljön förebygger all slags skadegörelse, inklusive anlagd brand.
 • Karlstads­modellen kan vara en fungerande lösning. Detta brotts­förebyggande arbete handlar om att minska lockelsen och antalet tillfällen att begå brott, genom att göra det svårare, mer riskfyllt och mindre lönsamt för gärningspersonen.
 • Tekniska lösningar kan vara bättre placerad belysning, som ökar den upplevda risken att bli upptäckt. Symboliska lösningar som grindar och skyltar ger signalen att skolan värnar sitt område.
 • Psykologiska lösningar kan vara att hålla rent och snyggt, eftersom en ovårdad miljö signalerar att ingen bryr sig, eller att ha bak­ grundsmusik i korridorer vilket kan ge en lugnare atmosfär.

Hela rapporten som PDF

Sammanställning; Brandskydd.tv