Byggnadstekniskt brandskydd – grundutbildning

Under 2011 skedde stora förändringar inom regelverken för byggnadstekniskt brandskydd. Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft och innebar en modernisering av reglerna, en skärpt kontroll över byggandet samt att byggnadsverkslagen har utgått och infogats i PBL.

Avsnittet om brandskydd i Boverkets byggregler (BBR) genomgick en omfattande revidering med bland annat infogade av ändringsreglerna i BBR. Dessutom gav Boverket ut föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd.

Mål
Efter utbildningen ska du ha kunskap om hur riskhantering och brandskydd behandlas i plan- och byggprocessen, samt ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Sammanfattning

Längd: 1 dag
Pris: 4 800 SEK exkl. moms
Språk: Svenska
Utbildare: Brandskyddsföreningen
Utbildningsort: Stockholm
Typ av utb.: Öppen utbildning
Startdatum 2012-09-12

Läs mer