Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – resurser på webben

Systematiskt brandskyddsarbeteSRVFS 2004:3 allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete innebär att det ska bedrivas ett systematiskt förbättringsarbete och att det ska dokumenteras. Lagen kom 2004. Brandskydd.tv skannar av webben för att se vilka resurser om SBA som sticker ut. 

Först ett forum om hästhållning. Så här skriver ”Bowman” som kort sammanfattar skillnaden mellan Räddningstjänstlagen och SRVFS 2004:3.

”Det som skiljer [SRVFS 2004:3] mot gamla Räddningstjänstlagen är i princip att man måste bedriva ett ”Systematiskt brandskyddsarbete”. Det handlar om att man har en styrdokumentation som beskriver ansvaret, hur brandskyddsronder och brandskyddsunderhåll genomförs etc. Det handlar om saker som brandsläckare, branddörrar och utrymningsvägar, branddetektorer mm. Så det finns en del att sätta sig in i…”.

Användaren ”Tacitus” skriver i samma forum att enligt jordbruksverkets föreskrifter så är de som har hästar eller lantbruk skyldiga att följa Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK:s) rekommendationer. LBK är ett samarbete mellan lantbruket, myndigheter och organisationer samt försäkringsbolag. Det handlar om att arbeta för förebyggande åtgärder för att minska brandskador inom lantbruk och hästverksamheten.

Vid sökning på webben på begreppet SBA hittades även ett forum med rötter från 1994. Det hette då Brandsam, men dök upp i ny tappning 2007 med namnet Utkiken. Syftet med forumet är att sprida relevant information om allt möjligt inom brandskydd mest riktad mot räddningstjänsten. Utkiken tar upp SBA från olika perspektiv.

Vid generell sökning på Google på begreppet SBA i forum hittas en hel del diskussioner.

Stockholms Brandförsvar har en mycket bra sammanfattning med 9 punkter som beskriver vad Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär.

MSB har på sin webb: ”Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete”. Skriften är peroducerad av Statens räddningsverk  föregångaren till MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.