LKAB: Antalet fordonsbränder slår rekord

Fordonsbränder statistik

Vid ett arbetsmiljöseminarium i november i Luleå 21 redovisades statistik att antalet bränder i LKAB:s fordon ökat. Det totala antalet fordonsbränder 2011 var 42 st. Året innan 2010 var antalet 21 stycken. 

Fordon stod för hela 49 % av det totala antalet brandtillbud 2011, vilket är det högsta procenttalet på de senast 10 åren. Det berättar Ronnie Hansson som arbetat i 22 år på LKAB och suttit 5 år i GRAMKO Brandskyddskommitté (Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté).

Den vanligaste brandorsaken under 2011 i fordon var brand på grund av heta ytor. Av de 42 rapporterade brandtillbuden med fordon hade 20 genomgått årlig brandskyddskontroll.

Ronnie Hansson sammanfattar vad som pågår för att minska antalet fordonsbränder:

  • Släcksystem för personbilar
  • Utveckling av traditionella vattensprinklerssystem
  • Utveckling brandgasportar
  • Insatstaktik för räddningstjänster
  • Fordonstaggar (säkerställer att inte godkända fordon passerar)

Källa