Byggnadstekniskt brandskydd – grundutbildning

Under 2011 skedde stora förändringar inom regelverken för byggnadstekniskt brandskydd. Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft och innebar en modernisering av reglerna, en skärpt kontroll över byggandet samt att byggnadsverkslagen har utgått och infogats i PBL. Avsnittet om brandskydd i Boverkets byggregler (BBR) genomgick en omfattande revidering med bland annat infogade av […]