Brandsäkerhet i bostadsrättsföreningar

brandskydd bostadsrättsföreningarTidningen Borätt introducerar en återkommande spalt där styrelserna i bostadsrättsföreningar får hjälp med brandsäkerheten. I den första spalten har brandsäkerhetskonsulten Dafo gett sina råd. I kommande spalter kommer Borätt ge råd om hur Brf-styrelser kan agera på detaljnivå.

Bild: Utrymningsplan, Svenska Brand

Borätt skriver att varje år dör cirka 100 personer i bostadsbränder i onödan. Fastigheter bör ha ett effektivare brandskydd som tex; brandvarnare, fungerande brandceller, rökluckor och utrymningsvägar märkta med skyltar. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som är ansvarig för brandskyddet i fastigheten, men den boende är ansvarig för brandskyddet i bostadsrätten.

Dafos råd till bostadsrättsföreningar

Ansvar och riskerv
Bostadsrättsföreningen ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med regelbundna kontroller och noggrann dokumentation av fastighetens brandskydd som ska omfatta tex; kontorsutrymmen, samlingsrum och butikslokaler. Bostadsrättsföreningen har även ansvar för ritningar, släcksystem, underhållsplaner, utrymningsvägar och risker, skriver Dafo.

Lagen om skydd mot olyckor slår fast att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka samt vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand

Säker utrymning
För att medlemmarna ska kunna sätta sig i säkerhet vid brand är det viktigt att utrymningsvägarna är fria. Och med rätt information vet de att de vid brand är det ofta säkrast att stanna kvar i lägenheten eftersom den utgör en egen brandcell.

Brandgasventilation
Brandgasventilation utgörs av rökluckor i den övre delen av fasaden eller i taket vilka evakuerar rök, sänker temperaturer, minskar rökskador och förhindrar brandspridning samt förbättrar utrymningsmöjligheterna.

Råd till styrelser i bostadsrättsföreningar
Det viktigaste är att styrelsen känner till och tar sitt ansvar genom att tillägna sig den kompetens styrelsen saknar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en trycksak om brandsäkerhet som ger en god bakgrund till ämnet som tex; ansvarsfördelning, regelverk och systematiskt brandskyddsarbete. Ofta kan det vara en billig investering att låta en kompetent brandskyddskonsult gå igenom föreningens fastighet och utifrån denna inspektion ge förslag på akuta och långsiktiga åtgärder, skriver Dafo.

Utrymningsplan brand

Bild: Utrymningsplan, Svenska Brand