Fastighetsägarna Stockholm tar avstånd från memot ”Brandskydd i praktiken”

Sara Haasmark Södertörns Brandförsvarsförbund har i en promemoria föreslagit lokala brandskyddsregler som avviker från gällande lagstiftning. Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar vill ha egna lokala byggregler. Det tar Sara Haasmark, expert förvaltningsutveckling, kraftfullt tar avstånd ifrån.

Man har till exempel föreslagit att byggherren eller fastighetsägaren skall lösa brandskyddet på annat sätt än vad som anges i Boverkets byggregler (BBR).

”Dagens brandskydd bygger på de byggregler som finns i BBR, som byggherren/fastighetsägaren skall följa vid ny- och ombyggnation samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som anger att kommunen ska tillhandahålla en räddningstjänst som är anpassad till den lokala riskbilden. Promemorian kan tolkas som att Södertörns Brandförsvar föreslår egna lokala byggregler, något som vi kraftfullt tar avstånd ifrån."” / Sara Haasmark

Källa: Cisionwire